W tej lokalizacji istnieje możliwość instalacji internetu bezprzewodowego.

W celu instalacji i ustalenia aspektów technicznych prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (opcjonalne)

Treść wiadomości


tel.: (22) 773-16-33, (22) 427-34-00
e-mail: internet@vainwest.eu

Zapraszamy też do skorzystania z formularza kontaktowego i odwiedzenia działu kontakt.

W podanej lokalizacji istnieje możliwość instalacji bardzo szybkiego internetu Fiber / LAN oraz pełnego pakietu usług: internetu, telewizji i telefonu.

W celu instalacji i ustalenia aspektów technicznych prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (opcjonalne)

Treść wiadomości


Zapraszamy też do skorzystania z formularza kontaktowego i odwiedzenia działu kontakt. tel.: (22) 773-16-33, (22) 427-34-00
e-mail: internet@vainwest.eu

Niestety nie posiadamy informacji na temat podanego adresu.
W celu rozwiania wątpliwości i sprawdzenia dostępności prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (opcjonalne)

Treść wiadomości


Zapraszamy też do skorzystania z formularza kontaktowego i odwiedzenia działu kontakt. tel.: (22) 773-16-33, (22) 427-34-00
e-mail: internet@vainwest.eu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VA INWEST Sp. z o.o. ,ul. Ułańska 30, 05-077 Warszawa - Wesoła, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000732536, REGON 380270771, NIP: 7010823497

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów: - usług świadczonych przez VA INWEST Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy abonenckiej oraz związanych z nią usług; w tym usług serwisowych w zakresie realizacji zgłoszeń, księgowych w zakresie wystawianych faktur, przelewów, sporządzania i ich przechowywania, archiwizowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy (w zakresie danych zgodnie z art. 161 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne np. imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu oraz numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi zawarcie Umowy.

4. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom i organom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy, organy ścigania, tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną ustawę. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dokonywane na podstawie 6 ust 1 pkt. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i jest konieczne do wykonania zawartej umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także po jej wygaśnięciu w określonych przypadkach:

a) przez okres 12 miesięcy- dane retencyjne:

b) w przypadku usług dostępu do internetu (w szczególności adresy IP, lokalizacje)

c) w przypadku usługi poczty elektronicznej (w szczególności dane adresów e- mail, lokalizacje, adresy IP)

d) przez okres 12 miesięcy zgodnie z Ustawą o rachunkowości art. 74, dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji.

e) przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości art.74, dokumenty księgowe tj. faktury sprzedaży i zakupu, faktury korygujące, noty korygujące, noty księgowe;

f) przez 10 lat w przypadku roszczeń.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.